• darkblurbg
  วีดิทัศน์นำเสนอจังหวัดร้อยเอ็ด
  29 มิถุนายน 2565
 • darkblurbg
  การดูแลผู้อายุให้ห่างไกลจากโควิด-19
  29 เมษายน 2565
 • darkblurbg
  ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าไหมสาเกต
  24 มิถุนายน 2565
 • darkblurbg
  ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
  23 มิถุนายน 2565
 • darkblurbg
  สรุปปลดล็ก กัญชา แล้ว ทำอะไรได้บ้าง?
  15 มิถุนายน 2565
 • darkblurbg
  การรับสาร THC จากกัญชาเข่้าสู้ร่างกายส่งผลต่อระบบจิตประสาท
  15 มิถุนายน 2565
 • darkblurbg
  ต้องรู้กฎหมาย PDPA !!
  13 มิถุนายน 2565
 • darkblurbg
  เตรียมความพร้อม 4 มาตรการ โควิดเข้าสู่ โรคประจำถิ่น
  10 มิถุนายน 2565

I T A - สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 ITA จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 2022-02-03 03:42:48 193 รายละเอียด
S T R A T E G Y - ยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (2566 - 2570) 2022-02-21 04:01:46 81 รายละเอียด
P L A N I N G - แผนพัฒนาจังหวัด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 2022-02-21 05:48:21 38 รายละเอียด
2 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 2022-02-21 05:38:36 32 รายละเอียด
3 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565 (2563) 2022-02-21 04:37:51 27 รายละเอียด
A C T I O N - แผนปฏิบัติราชการประจำปี
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-02-23 10:28:44 38 รายละเอียด
2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2022-02-23 10:26:51 29 รายละเอียด
3 บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 2022-02-23 08:12:06 26 รายละเอียด
M O N N E Y - แผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 2022-02-23 10:32:19 28 รายละเอียด
2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 2022-02-23 10:31:12 20 รายละเอียด
D O W N L O A D - คู่มือ โปรแกรม ดาวน์โหลด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 คู่มือ โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2022-06-29 18:37:15 31 รายละเอียด
2 โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2022-06-30 15:47:09 52 รายละเอียด
More..

W E B B O A R D

เว็บบอร์ด-ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###